Ďalšie odoslanie objednávok za: 0 Days

Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy

Pdf verzia súboru

 

1. Právo odstúpiť od zmluvy

1.1 Do 14 dní máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu.

1.2 Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzavretia zmluvy a v prípade uzavretia kúpnej zmluvy, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevezmete tovar.

1.3 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať Bobánek s.r.o., so sídlom Králíčkova 4267, Havlíčkův Brod 508001, identifikačné číslo: 08532451, formou jednostranného právneho rokovania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, alebo faxom). Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý však nie je povinnosťou.

1.4 Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

1.5 Tovar je možné vrátiť len nepoužitý, najlepšie v pôvodnom obale. Upozorňujeme kupujúci, že v prípade použitia tovaru (napríklad plienok) tieto výrobky už z hygienických dôvodov nie je možné vrátiť. Po vypraní je tovar automaticky považované za použité.

1.6. Kupujúci je povinný preukázať nabitie tovaru od predávajúceho (nákupný paragon / faktúra vystavená predávajúcim), ktorú pošle spoločne s tovarom a formulárom pre odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

2.1 Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám došlo Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od Vás dostali, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania nami ponúkaný). Pre vrátenie platieb použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili (a) pri pôvodnej transakcii, ak ste výslovne neurčil (a) inak. V žiadnom prípade Vám nevzniknú ďalšie náklady. Platbu vrátime až po obdržaní vráteného tovaru, alebo ak preukážete, že ste tovar odoslal (a) späť, podľa toho, čo nastane skôr.

2.2 Znášate priame náklady spojené s vrátením tovaru. Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru vrátane jeho funkčnosti. Vzhľadom na povahu tovaru nie je z hygienických dôvodov možné vrátiť už použitý tovar.

2.3 Ak ste požiadal (a), aby poskytovanie služieb začalo počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, zaplatíte nám sumu úmernú rozsahu poskytnutých služieb do doby, kedy ste nás informoval (a) o odstúpení od zmluvy, a to v porovnaní s celkovým rozsahom služieb stanoveným v zmluve.

 

 

Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy

(vyplňte tento formulár a pošlite ho späť len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy):

 

Oznámenie o odstúpení od zmluvy.

 

Adresát:

 

Bobánek s.r.o.

Králíčkova 4267

Havlíčkův Brod

58001

Česká republika

IČ: 08532451

 

 

Týmto oznamujem / oznamujeme (*), že odstupujem / odstupujeme (*) od zmluvy o nákupe tohto tovaru (*) / poskytnutia týchto služieb (*): 

 

Číslo objednávky:

 

 

Dátum objednania (*) / dátum prijatia (*):

 

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov:

 

 

Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov:

 

 

 

Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

 

 

Dátum:

 

 

  

(*)  Nehodiace sa prečiarknite alebo údaje doplňte.