Obchodné podmienky

PDF verzie súboru

OBCHODNÉ PODMIENKY

Látkové plienky Bobánek

PharmDr. Zuzana Dolejší

Králíčkova 4267

58001 Havlíčkův Brod,

Česká republika

IČ: 05005612, DIČ: CZ8959153214

zapísaná v živnostenskom registri

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese http://www.plienkybobanek.sk

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je kúpa a predaj výrobkov a služieb ponúkaných na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Ak kupujúcim je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, a tie jej neslúžia na výkon zamestnania alebo podnikania, rozumie sa v zmysle platných predpisov spotrebiteľ. Predávajúci je podnikateľ, ktorý ponúka alebo predáva výrobky, alebo poskytuje služby a koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Predávajúci totožnosť zverejňuje na svojich internetových stránkach elektronického obchodu.

 

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Zmluva uzatváraná na diaľku je zmluva, ktorú uzatvára predávajúci a spotrebiteľ za účelom zásielkového predaja tovaru alebo za účelom poskytnutia služby na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie. Kúpna zmluva je uzatváraná na základe elektronickej objednávky kupujúceho. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred obchodnými podmienkami.

 

3. Objednávka a jej overenie predávajúcim

Objednávka musí obsahovať tieto podstatné náležitosti:

  • označenie predávajúceho – obchodný názov a sídlo, IČO predávajúceho,
  • označenie kupujúceho - meno a priezvisko, názov, obchodný názov a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČO, DIČ a IČ DPH kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH; telefón a email,
  • kód produktu, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie produktov podľa druhu, uvádzané v cenníku elektronického obchodu) a cena produktu,
  • množstvo požadovaných kusov produktov,
  • vybraný spôsob platby,
  • vybraný spôsob dodania tovaru a požadovaný termín dodania,
  • adresa pre dodanie tovaru.

Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci jej overenie. Overením objednávky predávajúci potvrdzuje kupujúcemu druh, predpokladanú cenu a množstvo produktov, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, ak výrobca prestane dodávať daný produkt alebo uvedie na trh nové verzie produktov. Lehota počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke predávajúceho vrátane ceny je 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

 

4. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke, napríklad formou hotovostnej platby, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. Spôsob platby závisí na dohode kupujúceho s predávajúcim pri overení objednávky.

 

5. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Podmienky pre dodanie tovaru v zmluvne dohodnutých lehotách sú:

overenie objednávky,

voľné skladové zásoby objednaného tovaru v množstve na elektronickej objednávke,

prípadne prevedenie dohodnutého spôsobu platby na účet predávajúceho.

Objednaný tovar je expedovaný najneskôr nasledujúci pracovný deň po splnení vyššie uvedených podmienok pre dodanie tovaru.

Možné spôsoby dodania tovaru na území Slovenska:

  • Dodanie tovaru na adresu s dobierkou.
  • Dodanie tovaru na adresu bez dobierky. Tovar je dodaný za rovnakých podmienok ako s dobierkou s tým, že kupujúci si dohodne s predávajúcim individuálny spôsob platby. Kupujúci je povinný prevziať tovar od tretej osoby (logistického partnera predávajúceho), ktorá dodá tovar prostredníctvom dopravcu. Predávajúci ako dlžník vyjadruje súhlas s týmto spôsobom splnenia záväzku dodať objednaný tovar.
  • Iný spôsob podľa dohody s predávajúcim.

Miesto plnenia

Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnený jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia. Týmto okamihom prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo všetkých škôd na tovare (náhodnej skazy a náhodného zhoršenia).

Náklady na dodanie tovaru, dopravné

K cene tovaru predávajúci môže účtovať dopravné v prípade, ak cena nákupu nepresiahne stanovený rozsah. Výška a limit dopravného je stanovená v objednávke. Predávajúci pri osobnom odbere v sídle dopravné zväčša neúčtuje.

 

6. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie

Ak je predaj tovaru (realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy na diaľku t.j. zásielkový predaj tovaru alebo poskytnutie služby na diaľku uzatváranej výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie (menovite internetový elektronický obchod), je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od takejto zmluvy na diaľku do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby v súlade s ustanovením o ochrane spotrebiteľa (ďalej „zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“).

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím uvedených lehôt na odstúpenie od zmluvy, predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť, predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil (menovite zmluvy na dodávku počítačových programov) a ďalšie zmluvy vymenované zákonom.

Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzatváranej na diaľku musí byť predávajúcemu doručené do skončenia lehoty pre odstúpenie a predávajúcemu musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Spotrebiteľ vráti tovar na adresu dodávateľa. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a povinnosťou strán je vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný znáša náklady na vrátenie tovaru spotrebiteľ.

Spotrebiteľ odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že sa súčasne s ponukou tovaru alebo služby prostredníctvom internetových stránok elektronického obchodu alebo v sídle predávajúceho riadne oboznámil s povinnosťami predávajúceho a potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 10 zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Kupujúci berie na vedomie, že nie je možné okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

o dodávke tovaru, ktorého cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,

o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu

o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

PUL materiál, z ktorého sú výrobky ušité, nie je igelit. Je to materiál, ktorý musí byť predovšetkým priedušný a má čiastočne udržať aj vlhkosť. Pokožka bábätka musí dýchať, tak aby nedochádzalo k zapařeninám a zapareninám. To znamená, že udrží len určité množstvo tekutiny a potom začne provlhat. Čím viac dieťa rastie, tým viac toho vyciká, je teda potrebné zvýšiť savosť samotnej plienky pridaním vkladacie plienky či Prefold a nenechať tak vlhkosť prestúpiť až na PUL vrtsvu. Sústavný tlak na materiál tiež uľahčí prienik tekutiny, preto je vhodné používať napríklad väčšie body pre bábätká, aby zbytočne netlačila na látku. V prípade pretečenia je teda nutné rozlíšiť, či sa jedná o chybu materiálu (vada PUL vrstvy), alebo iba materiál po čase prepustil tekutinu von.

7. Ochrana osobných údajov

Viď. Samostaný dokument pojednávajúci o ochrane osobných údajov PodmienkyOchranyOsobnýchÚdajov.pdf, ktorý je súčasťou týchto obchodných podmienok a dostupný na našej internetovej stránke v sekcii Dokumenty->GDPR.

7.1. Informácie o spracovávaní osobných údajov

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom emailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Do tohto prieskumu sa môžete zapojiť udelením súhlasu pri objednávke tovaru. Spracovanie osobných údajov za účelom zaslania dotazníka v rámci programu Overené zákazníkmi uskutočňujeme na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní Vašej spokojnosti s nákupom u nás. Po zaslaní dotazníka, na vyhodnocovanie Vašej spätnej väzby a analýzy nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu pre tieto účely môžeme predávať informácie o zakúpenom tovare a Vašu emailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní emailových dotazníkov predávané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu emailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v emaile s dotazníkom. V prípade Vašej námietky Vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Využívame Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, čo sú textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Keďže sme aktivovali anonymizáciu IP, bude však vaša IP adresa vopred sktrátená spoločnosťou Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo ich signatárskych krajín Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server spoločnosti Google v USA, kde je skrátená dodatočne. Na základe poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude Google tieto informácie využívať na vyhodnocovanie vášho využívania tejto webovej stránky, na vytváranie správ o aktivitách na webových stránkach a na poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľovi webových stránok v súvislosti s používaním webových stránok na internete. IP adresa poskytnutá v rámci služby Google Analytics Vaším prehliadačom nie je spájaná s inými dátami spoločnosti Google. Ukladanie cookies môžete vhodným nastavením softvéru vášho prehliadača zabrániť; upozorňujeme však na to, že v tomto prípade nie je zaručené, že budete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stánky v plnom rozsahu. Naviac môžete zabrániť zaznamenávaniu údajov vytvorených prostredníctvom cookies a týkajúcich sa vášho používania webovej stránky (vrátanie vašej IP adresy) spoločnosťou Google a taktiež spracovávaniu týchto údajov spoločnosťou Google tak, že si prostredníctvom nasledujúcich odkazov stiahnete a nainštalujete príslušné pluginy prehliadača: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Kliknutím na nasledujúci odkaz môžete zabrániť zachytávaniu dát nástrojom Google Analytics. Bude tak vytvorený opt-out-cookie, ktorý zabráni budúcemu zachytávaniu Vašich dát pri návšteve tejto webovej stránky: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Viac informácií o užívateľských podmienkach a ochrane údajov nájdete na http://www.google.com/analytics/terms/de.html, resp. na http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Upozorňujeme, že všetky webové stránky a aplikácie boli rozšírené o kód „gat._anonymizeIp();“, aby bol nástrojom Google Analytics zaistený anonymizovaný záznam IP adries (tzv. IP-Masking).

 

8. Cookies

Čo sú súbory Cookies

Súbory cookies predstavujú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stánkou, ktoré obsahujú určité údaje. Ukladajú sa na počítači návštěvníka, aby užívateľovi umožnili prístup k rôznym funkciám.

Na čo súbory cookies používáme

Súbory cookies používame na uľahčenie využívania internetových stánok (tzv. Sessions). Na základe informácií zasielaných v podobe cookies Vás nemôžeme identifikovať ako osobu.

Aké typy cookies používame

Iba nevyhnutne nutné session cookies, ktoré vypršia na konci surfovania. Tieto cookies sú nevyhnutné na prechádzanie si našich webových stánok a používanie ich funkcií. Bez týchto cookies nemusia niektoré stránky plnohodnotne fungovať alebo môžu vykazovať funkčné chyby.

 Vymazanie cookies

Na našich stránkach nájdete možnosť cookies vymazať, prípadne i natrvalo deaktivovať vo Vašom prehliadači. Ak odmietnete používanie súborov cookies, budete stále schopní navštíviť naše a iné internetové stránky, ale niektoré funkcie nemusia správne fungovať. Ak si tak želáte učiniť, môžete zvoliť možnosť odmietnuť či blokovať súbory cookies používané v rámci internetových stránok alebo tretích strán zmenou nastavení vášho internetového priehliadača. Pre viac informácií využite nápovedu vášho internetového prehliadača. Ak si neprajete súbory cookies používať, bude potrebné tieto súbory aktívne blokovať či mazať.

 

9. Záverečné ustanovenia

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia aj obchodnými podmienkami predávajúceho, postupmi pri uplatnení nároku z vád tovaru a zárukách a reklamačným poriadkom predávajúceho, ktoré sú k dispozícii v sídle predávajúceho alebo zverejnené na internetových stránkach predávajúceho.

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi zmluvnými stranami sa riadia právnymi predpismi SR. Na právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom pri zásielkovom predaji sa vzťahuje Občiansky zákonník a osobitné predpisy. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa ustanovení uvedených v obchodných podmienkach predávajúceho riešia príslušnými ustanoveniami Občianskeho alebo Obchodného zákonníka.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky, prípadne obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

V Havlíčkovom Brode dňa 17.05.2019